ការបញ្ចុះតម្លៃដំណាច់ឆ្នាំ​ សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ABA PAY
ABA PAY Year End Sale!

លក្ខខណ្ឌ ៖

 1. ប្រូម៉ូសិន ៥០ % និង ៣០ % សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ ABA ។
 2. ប្រូម៉ូសិន ៥០% មានសម្រាប់តែថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ តែប៉ុណ្ណោះ ។
 3. ប្រូម៉ូសិន ៣០% មានសពុលភាពពី ថ្ងៃទី ២២ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨។
 4. ប្រូម៉ូសិននេះមានសពុលភាពសម្រាប់ជើងធ្វើដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនឡានដែលអាចកក់បានភ្លាមៗនៅលើ គេហទំព័រ និង កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ BookMeBus ។
 5. អតិថិជនត្រូវប្រើ ABAPay ដែលជាវិធីនៃការបង់ប្រាក់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ABA ហើយអាចរកបានទាំងក្នុងគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ BookMeBus ។
 6. សំបុត្រដែលទិញក្នុងថ្ងៃបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬប្តូរជាលុយវិញបានទេ។
 7. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចប្រើបូករួមជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត មានដូចជាការប្រើប្រាស់ Coupon ឬ ប្រួម៉ូសិនផ្សេងៗទៀតរបស់ BookMeBus។
 8. ការបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្តល់នេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរថ្ងៃណាក៏បាន ។
 9. ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានជម្លោះ ភាគី BookMeBus និង ABA ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត។
 10. ខាងក្រោមជាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដែលចូលរួមក្នុងការផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ៖
 • Mekong Express
 • Virak Buntham
 • Bayon VIP
 • Mey Hong Transport
 • Seila Angkor Express
 • Ekareach Express
 • Kampot Express
 • Champa Mekong
 • Cambotra Express
 • Meanchey Express
 • Emerald Express
 • Speed Ferry Cambodia
 • Cambodia Post VIP Van
 • VGS Express
 • CTT Transport
 • TCT Mondulkiri Express
 • Rithya Mondulkiri Express
 • Island Speed Ferry
 • GTVC Speedboat
 • Buva Sea

Terms & Conditions:

 1. Both 50% and 30% discount is eligible for all ABA customers who use ABA mobile app
 2. 50% discount is available only on 21st December 2018.
 3. 30% discount is available for booking period from 22nd to 31st December 2018
 4. Both promotions are only valid for instant booking bus routes of participating transport operators on BookMeBus website and BMB mobile app with payment via ABA PAY.
 5. Customers​ must​ use​ ABA​ Pay, ​a​ cashless​ payment​ option​ of​ ABA​ Mobile​ app​ available​ in​ both​ BookMeBus​ website​ and​ mobile​ app.
 6. Purchased​ tickets​ during​ the promotion​ period​ cannot​ be​ changed, canceled or​ refunded.
 7. These promotions​ cannot​ be​ used​ in​ conjunction​ with​ other​ promotion​ offered​ by​ ABA​ Bank​ during​ and​ after​ the promotion​ period.
 8. Discounts​ offered​ during​ the​ promotion​ period​ apply​ to​ any traveling​ dates
 9. In​ case​ of​ dispute, ​ BookMeBus’​ and​ ABA​ Bank’s​ decisions​ shall​ be​ final.
 10. Participating transport operators eligible for these promotions:
 • Mekong Express
 • Virak Buntham
 • Bayon VIP
 • Mey Hong Transport
 • Seila Angkor Express
 • Cambodia Post VIP Van
 • VGS Express
 • CTT Transport
 • TCT Mondulkiri Express
 • Rithya Mondulkiri Express
 • Ekareach Express
 • Kampot Express
 • Champa Mekong
 • Cambotra Express
 • Meanchey Express
 • Emerald Express
 • Speed Ferry Cambodia
 • Island Speed Ferry
 • GTVC Speedboat
 • Buva Sea