សូមជ្រើសរើសថ្ងៃចេញដំណើរ:

ច្រោះដោយៈ
ទិសដៅ
Origin
Destination
Time
Fare
ប្រភេទ
សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំ
ម៉ោងចេញដំណើរ
ម៉ោងទៅដល់
រយៈពេល
តម្លៃ
Rate

Traveler reviews for Angkor Speed Ferry & Cruise

សាខា

Address: Ochheuteul-Street No. 501, Phom 04, Sangkat04, Sihanouk Ville City, Kingdom of Cambodia.

Tel: 010 64 77 66/087 978 777

Address: Koh Rong Island, Kingdom of Cambodia.

Tel: 010 29 70 69/087 978 777

Address: Koh Rong Saloem Island, Kingdom of Cambodia.

Tel: 070 916 819/087 978 777

Address: Long Set Beach (Koh Rong), Kingdom of Cambodia.

Tel: 070 916 819/087 978 777ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: booking@angkorspeedferry.com

លេខទូរស័ព្ទ: 087 978 777

ព័ត៌មាន

Angkor Speed Ferry & Cruise is a new speed ferry Cambodia launched in late 2016 providing the first class speed ferry service ever to Koh Rong, Koh Rong Sanloem, Long Set Beach, and other islands in Sihanouk Ville.

The purchased ticket includes open return trip which 4 daily departures available from Koh Rong/Rong Sanleomn. Passengers are required to pre-inform our office staffs on the island one day ahead about the return trip date and time to secure your seats of the return boat.