សូមជ្រើសរើសថ្ងៃចេញដំណើរ:

ច្រោះដោយៈ
ទិសដៅ
Origin
Destination
Time
Fare
ប្រភេទ
សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំ
ម៉ោងចេញដំណើរ
ម៉ោងទៅដល់
រយៈពេល
តម្លៃ
Rate

Traveler reviews for Sokha Thansour Resort

សាខា

Address: Street KeoChenda, Phum 1, Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel: 0235378999

Address: City Bus Stop Number 1 Line number 3 in front of Night market River side (Preah Mohaksat Treiyani Kossamak, Phnom Penh) . Pickup time between 7:15AM to 7:30AM.

Tel: 0235378999

Address: Bokor Highland Resort

Tel: 0235378999

Address: Sokimex Gas Station in front of Canadia Bank (Durain Roudabout)

Tel: 0235378999ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: support@bookmebus.com

លេខទូរស័ព្ទ: 033 683 8888

ព័ត៌មាន

Bokor Transport​, under Thansur Bokor Hotel and Resort brand, is a newly launched bus company transporting passengers from Phnom Penh to Kampot, Bokor mountain and vice versa. The minivan equips with air-con and luxury 9 coaches providing enough leg room for travelers especially foreigners. It departs daily at 07:00am from Phnom Penh to Kampot and at 12:45pm from Kampot to Phnom Penh. Ticket can be purchased online at BookMeBus.com/bokor-transport costs only $9.00 per passenger.