Blogger Bootcamp

Blogger Bootcamp

Blogger BootcampAbout Blogger Bootcamp

Blogger Bootcamp គឺជាកម្មវិធីដំណើរកំសាន្ត បូករួមជាមួយនឹងវគ្គខ្លីៗអំពីរបៀបរបបនៃការចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តទាក់ទងនឹងការដើរលេង ។

កម្មវិធីនេះគឺ ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពិសេសដោយមានការចូលរួមពី អ្នកសរសេរប្លុកទេសចរណ៍ និង ថតរូប មកពី ទំព័រ Unseetra, AvyTravel និង Something by Evan ។ ហើយកម្មវិធីរបស់យើងដំបូងនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ ១៨ ដល់ ២០ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

កញ្ចប់នេះរួមបញ្ចូល៖

  • ការស្នាក់នៅរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ បន្ទប់ Dorm នៅសណ្ឋាគារ Lub d Siem Reap.
  • រថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរទៅមក
  • ថ្លៃហូបចុក ៧ ពេល ដោយមាន អាហារ ប៊ូហ្វេ និង Pool Party ផងដែរ ។
  • សំភារៈសំរាប់ហ្វឹកហាត់
  • កង់បី សំរាប់ធ្វើដំណើរទស្សនាប្រាសាទ
  • សំបុត្រចូលរួមទស្សនាផ្សេងៗ

កញ្ចប់នេះមិនរួមបញ្ចូល៖

  • ចំនាយផ្ទាល់ខ្លួន
  • ធានារ៉ាប់រង

Galleries


Date of Visit

Number of Guests

Foreigner

USD 125.00

0

Cambodian

USD 125.00

0