សូមជ្រើសរើសថ្ងៃចេញដំណើរ:

ច្រោះដោយៈ
ទិសដៅ
Origin
Destination
Time
Fare
ប្រភេទ
សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំ
ម៉ោងចេញដំណើរ
ម៉ោងទៅដល់
រយៈពេល
តម្លៃ
Rate

Traveler reviews for Cambodia Post VIP Van

សាខា

Address: Street 13 (corner of 102) Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia.

Tel: 012 931 255 / 010 778 555 / 088 39 93 555

Address: Ekareach St, Krong Preah Sihanouk, Cambodia

Tel: 088-8711 848

Address: Krong Poi Pet, Bantey Meanchey, Cambodia

Tel: 088-8711 829

Address: Pokambor Ave, Krong Siem Reap, Cambodia

Tel: 081763355/012931235

Address: Road No. 12, Krong Kratie

Tel: 088-8711 836

Address: Krong Bavet, Svay Rieng

Tel: 088-8711 809

Address: Krong Kampong Chhnang

Tel: 088-8711 826

Address: Krong Battambang, Road No.1

Tel: 088-8711 835

Address: Krong Serei Sophoin, Bantey Meanchey

Tel: 088-8711 829

Address: Khemarak Phumin, Krong Kampong Cham

Tel: 088-8711 808

Address: Road No.1, Krong Pursat

Tel: 088-8711 825

Address: Krong Suong, Thbong Khmom Province

Tel: 088-8711 411

Address: National Road 1, Krong Svay Rieng

Tel: 088-8711 809

Address: National Road 4, Krong Chbamon

Tel: 088-8711 867

Address: National Road 6, Krong Kampong Thom

Tel: 088-8711 875

Address: St.735, 1 Usaphea Village, Sangkat Kampong Kandal, Kampot City

Tel: 088 8711 846

Address: Nat. Road No 33A, Kep Village, Sangkat Kep, Kep City, Kep

Tel: 088 8711 847

Address: Post office in Kompong Chhnang Province

Tel: 0235378999

Address: Village 1, Sangkat Smach Meanchey, Krung Khemrakphumin, Koh Kong Province

Tel: 088-8711 849

Address: Phum Prek, Street 63, Sangkat Stung Treng, Krung Stung Treng, Stung Treng Province

Tel: 088-8711 838

Address: Drop off at Andoung Tuek (the way to Chi Phat), Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia.

Tel: 012931255ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល: vancp@cambodiapost.com.kh

លេខទូរស័ព្ទ: 0235378999/012931255/010778555/0883993555

ព័ត៌មាន

Cambodia Post VIP Van transport boasts of offering travelers with high quality comforts during travel at affordable prices. During the trip, travelers can enjoy a complimentary bottle of water, free WiFi, plus passenger insurance coverage. The company offers travelers many route options, reaching many places across Cambodia.

  When buying tickets for Cambodia Post VIP Van, users are able to enjoy real-time ticket purchasing, as well as seat selection.